Get Adobe Flash player

Cele statutowe, zadania, działania

Celem Towarzystwa jest:
1. Profilaktyka negatywnych zjawisk społecznych,
2. Przeciwdziałanie i minimalizacja skutków istniejących problemów społecznych,
3. Podnoszenie świadomości dotyczącej zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
4. Promowanie zdrowego stylu życia; kształtowanie pozytywnych wzorców i postaw,    
Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
6. Ochrona praw i wolności człowieka w szczególności prawa do sądu oraz społeczna kontrola przestrzegania zasady obiektywizmu,
7. Wspieranie i ochrona interesów ofiar przemocy w szczególności nieletnich oraz ofiar przemocy w rodzinie,
8. Działalność na rzecz rodziny w szczególności pomoc w sprawach dotyczących rozwiązywania sporów, alimentów, w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz w sprawach o przysposobienie,
9. Działania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności podmiotom wskazanym w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593),
10.Pomoc osobom uwikłanym w konflikt poprzez prowadzenie w sposób bezstronny i neutralny rozmów zmierzających do rozwiązania sporu w szczególności z wykorzystaniem procesu mediacyjnego,
11.Pomoc osobom mającym problemy w relacjach interpersonalnych poprzez naukę i trening umiejętności komunikacyjnych , w szczególności  z zastosowaniem Porozumienia Bez Przemocy.

Zadaniami Towarzystwa są:
1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów jednostkowych i społecznych,
2. Prowadzenie działalności informacyjnej – poradnictwo, konsultacje,
3. Przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych,
4. Bezpośrednia praca z rodzinami, osobami doświadczającymi trudnej sytuacji życiowej,
5. Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych,
6. Budowanie systemu pomocy grupom szczególnego ryzyka w oparciu o istniejące zasoby,
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami zorientowanymi na przeciwdziałanie patologii społecznej i minimalizację jej skutków,
8. Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, w szczególności w obszarze pomocy rodzinie,
9. Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej oraz szkoleniowej również w formie warsztatów
10. Realizacja programów oraz zadań zleconych przez Państwo, instytucje samorządowe i organizacje społeczne, w tym także w instytucje oraz organizacje międzynarodowe.

Towarzystwo realizuje swoje cele i zadania m.in. przez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej, udzielanie pomocy i poradnictwa osobom uzależnionym, sięgającym po środki uzależniające i ich rodzinom, w szczególności poprzez dyżury w punktach konsultacyjnych, telefon zaufania,
2. Prowadzenie działalności informacyjnej, udzielanie pomocy, poradnictwa ofiarom przemocy i ich rodzinom, a także otoczeniu poprzez działania szkoleniowe, prowadzenie punktu konsultacyjnego, telefon zaufania, mediacje w rodzinie, itp.,
3. Ułatwianie dorosłym i młodzieży kontaktu z odpowiednimi placówkami samopomocy, resocjalizacji i profesjonalnymi ośrodkami lecznictwa i pomocy,
4. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej, wydawanie i kolportaż broszur, materiałów szkoleniowych itp.,
5. Powoływanie zespołów kwalifikowanych prelegentów, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji,
6. Powoływanie sekcji, kół młodzieżowych i zespołów roboczych, działających także na podstawie wolontariatu,
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci np. szkoleń, prelekcji, dyskusji i konsultacji w szczególności:
- w szkołach,
- placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- na spotkaniach z rodzicami i nauczycielami,
- w miejscach pracy (prelekcje i szkolenia dla załóg pracowników oraz kadry kierowniczej oraz zarządzającej),
- we wszystkich środowiskach tego wymagających (Domy Dziecka, Zakłady Karne itp.),
8. Współpracę, wymianę doświadczeń i informacji, w szczególności z:
- Kuratorium Oświaty i Wychowania,
- Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości,
- zakładami  pracy, związkami  zawodowymi,  partiami  politycznymi,  organizacjami, stowarzyszeniami itp.,
- placówkami lecznictwa i poradnictwa (Służba Zdrowia),
- klubami, grupami samopomocowymi,
- Biurem ds. narkomanii,  Stowarzyszeniem Monar TZN, Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej i innymi tego typu organizacjami
- wszystkimi innymi, których pomoc może się przyczynić do zapobiegania uzależnieniom (chemicznym, fizycznym, czynnościowym), rozwoju profilaktyki, podnoszenia świadomości społecznej, łagodzenia skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz szerzenia idei propagowanych przez Towarzystwo i zbieżnych z jego celami i zadaniami,
9. Przedstawianie władzom rządowym i samorządowym ocen sytuacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, informowanie o potrzebach i trudnościach, przekonywanie o pierwszoplanowym znaczeniu profilaktyki i działań leczniczo-resocjalizacyjnych, które uzyskać winny odpowiednią dla potrzeb bazę materialną i kadrową,
10. Współdziałanie i korzystanie ze środków masowego przekazu w zakresie realizacji celów i zadań Towarzystwa, wspierania wszelkich inicjatyw zbieżnych z zadaniami statutowymi Towarzystwa oraz informowania społeczeństwa o konieczności i możliwościach zapobiegania uzależnieniom i innym negatywnym zjawiskom społecznym,
11. Organizowanie szkoleń przygotowujących członków Towarzystwa do realizacji celów statutowych Towarzystwa,
12. Prowadzenie różnorodnej działalności profilaktycznej wśród młodzieży i kształtowanie w społeczeństwie  – a  w szczególności wśród młodzieży  – postaw, które pozwoliłyby na uchronienie jej przed popadaniem w uzależnienia oraz uleganie innym negatywnym zjawiskom społecznym. Prowadzenie działań popularyzujących alternatywne formy aktywności społecznej wobec współczesnych odmian uzależnień w szczególności poprzez: rozwój różnorodnych zainteresowań, propagowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu tj. organizowanie turystyki, rajdów, konkursów, wystaw.
13. Wszelkie oddziaływania w kierunku ograniczenia uzależnienia o podłożu chemicznym (np. alkohol, narkotyki), fizycznym (np. e-narkotyki) oraz czynnościowym (np. zakupoholizm),
14. Inicjowanie i pomoc w organizowaniu różnorodnych form samopomocy wśród młodzieży, dorosłych, rodzin osób zagrożonych i uzależnionych od współczesnych form uzależnień i należących do środowisk szczególnie narażonych na działanie negatywnych zjawisk społecznych,
15. Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym podejmując działania przed organami administracji publicznej i sądami, Stowarzyszenie działa w interesie społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem publicznym, bez względu na fakt, czy osoby mogące być zainteresowane wynikiem postępowania są członkami Stowarzyszenia.

Share

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook