Get Adobe Flash player

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – kontynuacja realizacja zadania w roku 2018

Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasta Tarnowa w roku 2016, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w roku 2018 kontynuuję realizację zadania określonego, jako Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Punkt zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Projekt pn. Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w wysokości 775 000,00 zł. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                                                                            

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane kwartalne/

W pierwszym kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami /dalej PONON/ nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 582 osób w tym w miesiącu styczniu - 196 osoby, w lutym 2017 r. 196 osoby, a w marcu 2017 r. – 190 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 544 osobom zatrzymanym (w styczniu 175, w lutym 172, w marcu 197), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W drugim kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 694 osób w tym w miesiącu kwietniu - 208 osoby, w maju 2017 r. 242 osoby, a w czerwcu 2017 r. – 244 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 598 osobom zatrzymanym (w kwietniu 217, w maju 202, w czerwcu 179), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W trzecim kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 584 osób w tym w miesiącu lipcu - 189 osoby, w sierpniu 207 osoby, a w wrześniu 2017 r. – 188 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 607 osobom zatrzymanym (w lipcu 206, w sierpniu 222, we wrześniu 179), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2017 wynosi 792 000,00 zł. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018

Celem zadania jest prowadzenie stacjonarnego Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

W ramach zadania realizowane są następujące działania kluczowe:

1. Utrzymywanie Punktu w okresie jak wyżej w stanie gotowości do przyjęcia osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Tarnowa

2. Prowadzenie punktu (pomieszczenie oferenta z niezbędnym wyposażeniem; wyposażenie stanowiące mienie komunalne) dla 10 osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Tarnowa przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Tarnowie przez wszystkie dni tygodnia, całodobowo, również w dni wolne od pracy i w święta

3. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla osób nietrzeźwych przyjętych do Punktu oraz ich rodzin

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki na Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nie daj się DOPALIĆ! – Tarnowska Kampania Społeczna

Okres realizacji: 01.10.2015 – 27.12.2015

 

Celem zadania jest przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie miasta Tarnowa w zakresie budowania wśród mieszkańców Miasta Tarnowa (w szczególności dzieci i młodzieży), świadomości skutków używania zakazanych substancji psychoaktywnych pozostających poza listą środków kontrolowanych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanych powszechnie dopalaczami.

 

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

1. Opracowanie materiałów video wykorzystanych w ramach kampanii społecznej (warsztaty filmowe, produkcja)

2. Promocja materiałów filmowych (reklama outdoor/bilbordy, media elektroniczne: www, social media)

3. Publikacja materiałów filmowych w tarnowskich kinach (kina: Marzenie, Millenium)

 

Wypracowany materiał znaleźć można tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=SLKqFnUbwKA

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w roku 2015 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa.

Punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Tarnowa

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2015

Celem zadania jest prowadzenie stacjonarnego punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Tarnowa.

W ramach zadania realizowane są następujące zadania:

1.  Utrzymywanie Punktu w okresie jak wyżej w stanie gotowości do przyjęcia osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie miasta Tarnowa

2. Prowadzenie punktu (pomieszczenie oferenta z niezbędnym wyposażeniem;wyposażenie stanowiące mienie komunalne) dla 10 osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie miasta Tarnowa i doprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Tarnowie przez wszystkie dni tygodnia całodobowo.

3.  Prowadzenie działań profilaktycznych, tj. w szczególności: zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla osób nietrzeźwych przyjętych do punktu oraz ich rodzin, zapewnienie opieki terapeuty uzależnień/psychologa dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, prowadzenie dla osób uzależnionych i ich rodzin działalności informacyjno-konsultacyjnej oraz prowadzenie wskazanej w dokumentacji konkursowej terapii psychologicznej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu gotowych do podjęcia współpracy.

 

Punkt Opieki nad Osobami Zatrzymanymi na terenie Tarnowa, zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowaska 21, 33-100 Tarnów

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w roku 2015 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa

Centrum Terapii Uzależnień w tym prowadzenie profesjonalnego punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniom od narkotyków

Okres realizacji: 16.03.2015 – 31.12.2015

Celem zadania jest objęcie wsparciem terapeutyczno - profilaktycznym trzech grup:

1.        Gr. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

            i.     Terapia motywacyjna terapia grupowa

            ii.     konsultacje indywidualne.

2.        Gr. osób współuzależnionych, (WU)

             i.     Terapia motywacyjna. terapia grupowa

             ii.     Konsultacje indywidualne.

3.        Gr. dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (DM)

            i.     Elementy treningu zastępowania agresji (TZA) oraz budowania kompetencji społecznych.

            ii.     Konsultacje indywidualne.

4.        Punkt konsultacyjno – diagnostyczny (PKD)

W ramach Punktu realizowane są następujące działania:

1.  Prowadzenie konsultacji w lokalu Stowarzyszenia w formie spotkań osób uzależnionych ze specjalistami udzielającymi porad psychologicznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków.

2.    Udzielanie pomocy  i informacji osobom używającym środków psychoaktywnych i ich rodzinom, także poprzez konsultacji telefonicznych (pod stacjonarnym numerem telefonu)

3.   Prowadzenie wypożyczalni książek oraz materiałów multimedialnych z zakresu profilaktyki problemów społecznych, w tym w szczególności w zakresie uzależnień.

4.   Poradnictwo prawne

Wsparcie adresowane jest głównie dla uczestników ww. grup. W przypadku grupy DM ze wsparcia w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego skorzystać może opiekun prawny osoby uczestniczącej w grupie DM.

 

Centrum Terapii Uzależnień, zlokalizowane jest w siedzibie Towarzystwa, tj. Rynek 4/3, 33-100 Tarnów.

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w roku 2015 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa     

                             

Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień

logo umt Nowy projekt pn.: „Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień w tym prowadzenie profesjonalnego punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób (głównie młodzieży) uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków” to projekt kierowany do osób dorosłych z syndromem DDA oraz dzieci jak i młodzieży.

W przypadku Punktu konsultacyjno-diagnostycznego odbiorcami podejmowanych działań w ramach realizacji zadania będą, podobnie jak w latach poprzednich, osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych – głównie narkotyków oraz członkowie ich rodzin. Działania kierowane są do mieszkańców Tarnowa, głównie młodzieży.

     Dobra lokalizacja Centrum Terapii Uzależnień, jak i zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych pozwalają na udzielanie pomocy i wsparcia szerszej grupie osób.
     Celem działania Centrum jest przede wszystkim:

 1. Poprawa funkcjonowania psycho-społecznego osób z syndromem DDA.

 2. Obniżenie liczby osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi lub używających ich w sposób zależny, w szczególności w grupie Dzieci i Młodzieży.

 3. Podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego dotyczącej skutków sięgania po narkotyki i inne substancje uzależniające.

W razie jakichkolwiek pytań chętni do uczestnictwa w grupie terapeutycznej DDA mogą uzyskać więcej informacji podczas konsultacji prowadzonych w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym ul. Rynek 4/3, które odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 16:45 do 17:45.

Zapraszamy także na kontynuację grupy Współuzależnionych, gdzie zajęcia odbywają się w środy od 18:30-20:30 w siedzibie TTPS.

Projekt pn. „Prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień" jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.
     Główna strona internetowa Miasta: www.tarnow.pl

Utworzenie i prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień

logo umt     Utworzenie i prowadzenie Centrum Terapii Uzależnień to projekt kierowany do osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży – uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, środków psychoaktywnych – głównie narkotyków, a także do członków ich rodzin z syndromem DDA. Działania kierowane są do mieszkańców Tarnowa, głównie młodzieży.
     Dobra lokalizacja Centrum Terapii Uzależnień, jak i zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych pozwalają na udzielanie pomocy i wsparcia szerszej grupie osób.
     Celem działania Centrum jest przede wszystkim:

 1. Poprawa funkcjonowania psycho-społecznego członków rodzin z problemem uzależnienia (współuzależnionych i osób z syndromem DDA).
 2. Obniżenie liczby osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi lub używających ich w sposób zależny, w szczególności w grupie Dzieci i Młodzieży.
 3. Podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego dotyczącej skutków sięgania po narkotyki i inne substancje uzależniające.

     W ramach utworzonego Centrum Terapii Uzależnień wsparciem terapeutyczno-profilaktycznym objęto trzy 12-osobowe grupy, tj.:

 • Grupa Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA),
 • Grupa osób Współuzależnionych (WU),
 • Grupa Dzieci i Młodzież (DM).

     Projekt pn. „Utworzenie i prowadzenie Centrum terapii Uzależnień" jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.
     Główna strona internetowa Miasta: www.tarnow.pl

Kampania przeciwdziałania oraz zapobiegania patologicznym zachowaniom wśród młodzieży pn. Wolność – kocham i rozumiem, part 2

     Kampania „Wolność – kocham i rozumiem, part 2” ma na celu podjęcie spektrum działań profilaktycznych z zakresu uzależnień. Działania w ramach Kampanii adresowane są do młodzieży szkół tarnowskich oraz ich rodzin. Poprzez szkolenia, warsztaty, konkurs prac plastycznych, promuje w społeczności lokalnej (szczególnie wśród młodzieży) idee życia wolnego od uzależnień w tym od środków psychoaktywnych.

     Głównym celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży z terenu miasta Tarnowa, o charakterze:

 • informującym o szkodliwych skutkach sięgania po środki uzależniające - alkohol i narkotyki,
 • uczącym asertywności – umiejętności odmawiania,
 • promującym zdrowy tryb życia.

     W ramach Kampanii realizujemy następujące komponenty:

 • szkoleniowo-warsztatowy:
  • realizacja świętokrzyskiego programu profilaktycznego „Veto” w szkołach gimnazjalnych,
  • warsztaty dla uczniów szkół średnich,
  • warsztaty dla studentów.
 • pozaszkoleniowy:
  • konkurs plastyczny pod hasłem „Pozwól sobie na wolność, miej czystą świadomość”,
  • w dniu finału Kampanii: otwarcie punktu informacyjno – konsultacyjnego w siedzibie Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, koncert muzyczny zespołu rockowego i wernisaż wystawy prac plastycznych.


Regulamin Konkursu

Projekt jest współfinansowany ze budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

Streetworking

     Streetworking jest innowacyjną formą pracy socjalnej w Polsce.

     Pedagogika ulicy jest specyficznym sposobem pracy, metodą mającą na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Streetworking jest zatem formą pracy socjalnej polegającą na przebywaniu, rozmowach, wsparciu i pomocy beneficjentom w ich środowisku.

    Streetworkerzy Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej docierają bezpośrednio do ludzi młodych, którzy spędzają czas na tarnowskich ulicach i blokowiskach. Wychodząc poza mury instytucji, wkraczamy w naturalne środowisko odbiorców naszych działań, co umożliwia nam łatwiejsze nawiązanie kontaktu i skuteczniejszą pomoc. Przedstawiamy ludziom młodym ofertę alternatywnych zajęć, pokazujemy jak można konstruktywnie, bezpiecznie i efektywnie spędzać czas wolny, a także wszechstronnie się rozwijać.  Pracując z młodzieżą stajemy się często w naturalny sposób edukatorami ulicy. Znajdujemy się bowiem na ulicy nie tylko po to, by zajmować czas młodzieży, ale przede wszystkim po to by pomagać, edukować, udzielać wsparcia i reagować w sytuacjach kryzysowych. Kontakt z pozytywnymi dorosłymi, którego z pewnością kiedyś zabrakło, bardzo często ukierunkowuje ludzi młodych na godne naśladowania zachowania. Przekazujemy wiedzę na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz ryzykownymi zachowaniami nieakceptowanymi społecznie.

   Zachęcamy ludzi młodych do współuczestniczenia w działalności Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej w Tarnowie.

    Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z realizacji jednego z pilotażowych projektów dotyczących Streetworkingu na terenie miasta Tarnowa. Projekt realizowany był w okresie od 01 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

STREET WORKING - RAPORT (dokument DOC)
Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

100 7271  33333

 

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook